Kapital­försäkring
– Företag

Till Kapitalförsäkring för företag hör nyckelmanförsäkring, kompanjonförsäkring, direktpension och chefsavveckling.

Nyckelman­försäkring

I varje företag finns personer som är särskilt viktiga för företagets framgång och utveckling. Avlider nyckelpersonen drabbas ofta företagets ekonomi, direkt eller indirekt.

Kompanjon­försäkring

Vid en kompanjons frånfälle tillfaller normalt dennes aktier dödsboet. Den kvarvarande kompanjonen behöver ofta ett kapital tillskott för att lösa arvsskiftet. Detta kapitalbehov kan tillgodoses genom en kompanjonförsäkring.

Direktpension

Direktpensionsförsäkring som komplement eller alternativ till sedvanlig Tjänstepensionsförsäkring ger företaget möjlighet till pensionsavsättning där försäkringskapitalet i vissa avseenden kan disponeras betydligt mer flexibelt än traditionell pensionsavsättning.

Chefsavveckling

Planerad eller oplanerad chefsavveckling är en viktig del i företagets personalstrategi. Att skiljas från en medarbetare under mindre genomtänkta former kan få vittgående negativa konsekvenser. Med en direktpensionsförsäkring skapar företaget kapital som säkerhet för den anställdes pension eller avgångsvederlag.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB